WebSiteนี้ เหมาะกับ Browser"Chromium" หรือ "Mozilla Firefox" หรือ "CM Browser" หรือ "Internet Explorer" (ให้ปิด Lock Secure)/ หาก DropDown เลือกจังหวัดไม่ทำงาน ให้กด "ตกลง" เพื่อ Reface ใหม่อีกครั้ง คู่มือใช้งาน

ใส่ KeyWords ที่ต้องการ ในฐานข้อมูล ให้แสดงข้อมูล

 เลือกพื้นที่ : จังหวัด / อำเภอ / ตำบล
เลือก จังหวัด อำเภอ
เลือกชั้นข้อมูลซ้อนMap

เลือก จังหวัด / อำเภอ / ตำบล

เพื่อเลือกซ้อนชั้นข้อมูลแผนที่

[รายละเอียดสูงให้เลือกถึงระดับตำบล]

โดย www.pncenter.com

จังหวัด :

อำเภอ :

ตำบล :

ข้อมูลฐาน
ขอบเขตจังหวัด (P)
ขอบเขตอำเภอ (P)
ขอบเขตตำบล (P)
ขอบเขตหมู่บ้าน (A)
คลองธรรมชาติสายหลัก (P)
คลองธรรมชาติสายย่อย (A)
ถนนสายหลัก (P)
ถนนสายรอง (A)
บ่อน้ำบาดาล (A)
ข้อมูลชลประทาน
ขอบเขต สชป. (P)
ขอบเขตลุ่มน้ำ (P)
โครงการ ชป. (P)
คลองชลประทาน (P)
ที่ตั้ง อาคาร ชป. (P)
ดูระดับน้ำจากระบบโทรมาตร (P)
ข้อมูลสำนักจัดรูปที่ดินกลาง
ระบบชลประทานหลัก (P)
งานจัดรูปที่ดิน
ประกาศเขตสำรวจจัดรูปที่ดิน(พรบ2517)(P)
พรฎ.กำหนดเขตจัดรูปที่ดิน(พรบ.2517) (P)
ขอบเขตก่อสร้างจัดรูปที่ดิน (P)
พื้นที่จัดรูปที่ดิน ถึงปี 2560(P)
พื้นที่จัดรูปที่ดิน ปี 2561 (P)
แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดรูปที่ดิน (T)
งานจัดระบบน้ำ
พรฎ.เขตโครงการคันคูน้ำ(พรบ.2505) (P)
ประกาศแนวเขตสำรวจจัดระบบน้ำ (P)
ขอบเขตก่อสร้างจัดระบบน้ำ (P)
พื้นที่จัดระบบน้ำ ถึงปี 2560(P)
พื้นที่จัดระบบน้ำ ปี 2561 (P)
แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดระบบน้ำ (T)
ข้อมูล ดิน/ป่าไม้/การใช้ประโยชน์
Soil Group(A)
Soil Series(A)
ป่าไม้/ป่าพรุ/ป่าชายเลน (P)
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (A)
แผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (A)
Zoning Agriculture
Zoning "กาแฟ" (A)
Zoning "ข้าว" (A)
Zoning "ข้าวโพด" (A)
Zoning "ทุเรียน" (A)
Zoning "ปาล์มน้ำมัน" (A)
Zoning "มะพร้าว" (A)
Zoning "มันสัมปะหลัง" (A)
Zoning "ไม้ผล" (A)
Zoning "ยางพารา" (A)
Zoning "ลำใย" (A)
Zoning "อ้อย" (A)
Zoning "น้ำจืด-น้ำเค็ม" (A)
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพฯ (P)
เกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัด
เกษตรแปลงใหญ่_ส้มโอทับทิมสยาม (P)
เกษตรแปลงใหญ่_ทุเรียน (P)
เกษตรแปลงใหญ่_ข้าว (P)
Gistda 7 day Flood (P)